G1 valikmoodulid


G1 valikmooduli valib õpilane sisseastumisel. Valikmoodulid algavad G1 astmel 1. perioodil septembri 2. nädalal. Iga moodul sisaldab 3 kursust.

 

Image
Moodulite võrdlustabel

Tee tehnoloogia-valikmooduli test siin

G1 valikmoodulid

I Ettevõtlus
II Meeskonnatöö ja meeskonnajuhtimine
III Õpilasfirma

I kursusel tuleb juttu sellest, mis on äriidee. Millisel moel hea äriidee toetab toodete/teenuste arendamist ning kuidas jõuda heast äriideest toote või teenuseni. II kursusel antakse ülevaade sellest, mis on meeskonnatöö, kuidas meeskonda luua ja juhtida, millised isikuomadused iseloomustavad juhti, millised on juhi rollid ning kuidas need väljenduvad. III kursusel tutvustatakse õpilasfirma loomise põhimõtteid.

Mooduli kursuste ainekaardid

I Turunduse alused
II Esinemis- ja esitlustehnikad, video podcastide loomine
III Video ja fotograafia

I kursusel tuleb juttu sellest, mis turundus on. Kuidas turundust ära tunda ning teha tarbijana teadlikumaid valikuid. Kuidas turunduslikke sõnumeid seada selliselt, et need täidaksid eesmärki ning kuidas valida sobilikku turunduskanalit.
II kursusel harjutame esinemist ning kõike seda, mis edukat esinemist toetab. Kursuse teises pooles saavad kõik osalejad rühmatööna õpitu kohe ka praktikas video podcasti saadet luues järgi proovida.
III kursusel keskendume nutitelefoniga pildistamisele ning videote tegemisele - mida silmas pidada ning milliseid vabavaralisi rakendusi ning programme foto-ja videotöötluse puhul kasutada. Vähem teooriat ja palju praktikat!

Mooduli kursuste ainekaardid

I Sündmuse korraldus
II Teavituskanalid
III Projektijuhtimine

I kursuse põhirõhk on sellel, kuidas teadlikult luua selline sündmus, mis täidab eesmärki ning paneb silmad särama nii korraldajatel kui osalejatel. Õpilane saab ülevaate sündmuste erinevatest liikidest, sündmuse korraldamise etappidest, eduka sündmuse läbiviimise nippidest ning tulemuste mõõtmisest.
II kursus annab ülevaate erinevatest teavituskanalitest, mille abil sündmuse sihtgruppi kõnetada. Samuti sellest, missugune tekst ning visuaal teatud kanalisse sobib. Kursus hõlmab praktilist poolt - loovteksti kirjutamine ning sobiliku visuaali kujundamine Canvas.
III kursus toetab sündmuse loomist kui projekti, aga annab ka üldised teadmised projektijuhtimisest, mida nii koolitöös kui teistes eluvaldkondades kasutada. Millised on tänapäevased projektijuhtimise tehnoloogilised abivahendid, mis on projektijuhtimise erinevad etapid ning kuidas kõigeks aega leida ehk nipid ajaplaneerimiseks.

Mooduli kursuste ainekaardid

I Energeetika üldkursus
II Praktiline modelleerimine ehituses
III Hoonete energiatõhusus ja sisekliima

Ehitus on maailma suurim majandusharu ja ehitusinseneri valikute mõju loodusele on märkimisväärne. Ehitatud keskkonna kujundamine on vastutusrikas töö, kuna hooned peavad olema vastupidavad ning ehitatud loodusressursse mõttetult raiskamata. Ehituse ja energeetika moodulis saad teadmised ehituskorraldusest ja ehitusjuhtimisest, elektrienergia tootmisest ja kasutamisest ning mõistad, kuidas hinnata hoonete energiatõhusust. Eesti ehitus vajab rohelise mõttega insenere!

Mooduli kursuste ainekaardid

I TPõnev toidumaailm
II Geenid meie elus
III Keemiline maailm

Me kõik puutume igapäevaselt kokku toidu, geenide kui ka keemiaga. Antud moodulis saavad õpilased süvendatult tegeleda kõigi kolme omavahel seotud suunaga. Toidutehnoloogia kursusel räägitakse erinevate toitainete olulisusest, toitude valmistamisest ja pannakse ka ise käsi külge. Geenid meie elus räägib sellest kuidas geenid töötavad ja seda geenitehnoloogia abil rakendatakse meie kõigi huvides. Keemilises maailmas puutuvad õpilased kokku nii anorgaanilise kui orgaanilise maailma võlude ning nende igapäevase kasutamisega.

Mooduli kursuste ainekaardid

I Programmeerimise algkursus
II Programmeerimise jätkukursus
III Robootika

Soovid olla see, kes töötab välja uudseid ja nutikaid tarkvaralahendusi, lahendab mitmete eluvaldkondade probleeme IT abil? Tahad aru saada kuidas tänapäevased targad IT süsteemid tegelikult töötavad? IT moodulis tutvustatakse programmeerimise põhimõisteid ning lahendatakse praktilisi ülesandeid. Programmeerimisest minnakse edasi robotite programmeerimise juurde, kus tegeletakse praktilise mehaanika ning elektroonikaga.

Mooduli kursuste ainekaardid

I insenerigraafika alused
II Insenerigraafika 2D
III Insenerigraafika 3D

NB! Moodulit saavad G2 astmes läbid õppijad, kes ei ole seda G1 astmes veel läbinud! Soovid osata inseneride keelt? Tahad arendada ruumikujutlusvõimet ja insener-tehnilist mõtlemist? Arhitektuuri moodul annab teoreetilised ja praktilised algteadmised jooniste valmistamiseks, vormistamiseks ja lugemiseks.  Samuti on võimalus tutvuda joonestamis- ja modelleerimisprogrammide põneva maailmaga.

Mooduli kursuste ainekaardid

I Rahatarkus (TalTech)
II Jätkusuutlik iduettevõtlus (TalTech)
III Digiturundus (Tehnikakõrgkool)

Mooduli käigus kujundatakse õpilase mõttemustreid selles suunas, et õpilane saaks tulevikus elulisi otsuseid langetada nii, et nende otsuste defineerivaks kriteeriumiks ei oleks „mis on rahaliselt võimalik?“ vaid „mida ma reaalselt tahan.“ Kursuse käigus antakse õpilastele edasi peamisi varaklasse puudutav informatsioon ning tehakse koos õpilasega reaalne elu esimene investeering.

Teine kursus koosneb praktilise suunitlusega õppetegevustest, mille raames käsitletakse teemadena ringmajandust, jätkusuutlikkust veemajanduses ja materjalitehnoloogia valdkonnas ning meeskonnatöö aluseid. Lisaks saavad õpilased alusteadmised innovatsiooni juhtimisest, turu-uuringute läbiviimise meetoditest ja prototüübi loomise põhimõtetest. Kursuse lõpus esineb iga õpilas-meeskond nn. liftikõnega, mis tutvustab keskkonna-hoiu teemalist väljakutset lahendavat äriideed.

Mooduli kursuste ainekaardid

I Säästlik eluviis (TalTech)

II Materjalitehnoloogia (TalTech)

III Rohetehnoloogiad (Tallinna Tehnikakõrgkool)

Moodul on loodud koostöös TalTechi ja Tallinna Tehnikakõrgkooliga. Ringmajanduse ja rohetehnoloogiate moodulis analüüsitakse inimtegevuse mõju keskkonnale ning omandatakse uusi teadmisi, kuidas elada oma elu keskkonnasõbralikumalt. Õppijad analüüsivad isiklikku igapäevast käitumist ning võimalusi positiivseteks muutusteks. Mooduli praktiliseks väärtuseks saavad õpilased ehitada erinevaid taastuvenergia süsteemide mudeleid, uurida erinevaid tekstiile, puitu, plaste jpm.

Mooduli kursuste ainekaardid

I Hariduspsühholoogia

II Õpetamismeetodid - kuidas õppimisest saab õpetamine

III  Meeskonna juhtimine: Mõjustamispsühholoogia: kuidas panna inimesed tegema seda, mida sa tahad, et nad teeksid

Valikmoodul “Maailmamuutjaks hariduse kaudu“ on mõeldud gümnasistidele, kes mõtlevad karjäärivalikutele haridusvaldkonnas, aga ka neile, kes veel ei tea, mida täpselt edasi õppima minna, kuid kellel on soov end proovile panna ja saada teadlikumaks enda oskustest ning sobivusest tööks laste ja noortega, et teha läbimõeldum otsus edasise õppimise osas. Samuti sobib kursus neile, kes tahaksid teada, kuidas olla tõhusam enda õppimise juhtija ja saada teadmisi ja oskusi, mis on olulised üldisemalt töös inimestega ning nende arengu toetamisel. Seega on kursuse sihtgrupiks nii õppijad, kes mõtlevad õpetajaametile kui karjäärivalikule, kui ka need, kes veel ei tea, mida edasi õppima minna ning need, keda kõnetab inimeste juhtimise aspekt õpetajatöös.

Mooduli kursuste ainekaardid

I Hiina keel A0.1

II Hiina keel A0.2

III Hiina keel A1.1

Kolme kursuse jooksul saab õpilane algteadmised hiina keelest ja kultuurist. Mooduli eesmärk on omandada hiina keele oskus A1.1-tasemel, mis võimaldab toime tulla igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Õpilased õpivad mooduli käigus ligi 400 sõna ja 200 hiina kirjamärki.

Mooduli kursuste ainekaart

I Elektrotehnika alused

II Elektroonika alused

III Mehaanika alused

Tehnoloogia moodul annab ülevaate mehhatroonika eriala kolmest teemast milleks on: automaatika alused, pneumaatika alused ning loogika ja programmeerimine.
Mooduli eesmärk on tutvustada õppijaid tehniliste süsteemide funktsionaalsete võimalustega ja valmistada neid ette edasi õppimiseks tehnilistel erialadel kus nad saavad rakendada teadmisi mehhatroonikast ja infotehnoloogiast. Tuntud näited tänapäevasest tehnoloogiast on robotid ja mitmesugused automaatikaseadmed nii kodus kui ka ettevõtetes, kus on rakendatud tänapäevaseid IT-lahendusi.

Mooduli kursuste ainekaardid

I Värviring ja -harmoonia
II Moeajalugu
III Figuuride ja rõivaste joonistamine

Kursus on suunatud neile, kes soovivad saada teadmisi värvusõpetusest ja moejoonistamisest, arendada oma fantaasiat ja loovat mõtlemist. Tutvutakse värvide kombinatoorikaga ja erinevate värvide olemusega.
Õpitakse joonistama erinevaid figuure ja koostama garderoobi.

Mooduli kursuste ainekaaardid

I Pääste ja esmaabi üldkursus
II Päästetööd
II Pääste õppelaager (toimub 2.-3.05.2024)

Moodulis õpetatakse päästeasutuste ajalugu ja tegevuse eesmärke, selgitatakse Päästeameti struktuuri, teenuseid, põhiväärtuseid ning vabatahtliku päästja tegevust; tuleohutuse ja ennetustöö vajalikkust ühiskonnas. Õpilane õpib hindama keskkonna tule-, vee- ja koduohutust; arutlema päästealaga seotud hädaolukordade teemal ja siduma neid oma kodukoha riskidega. Moodulis õpetatakse kasutama kannatanule esmaabi andes reeglipäraseid võtteid; tutvustatakse päästetehnikat ja -varustust ning päästja kaitsevarustust ohutusnõuete järgi. Päästelaagri õpetusega taotletakse, et õpilane kinnistab ja täiendab laagris õppe käigus omandatud teoreetilisi teadmisi, süvendab praktilisi oskusi ning päästeteenistuja väärtuspõhiseid hoiakuid ja eetikapõhimõtteid.

Mooduli kursuste ainekaardid

I Hääl ja kõne kui väljendus- ja mõjutusvahend – EMTA lektor Vilja Sliževski

Kursus tutvustab hääleaparaati ja selle füsioloogiat ning tööpõhimõtteid (kehahoiak, hingamine, kõri, resonaatorite süsteem ja artikulatsioon) eesmärgiga kasutada häält  kui suhtlemis- ja eneseväljenduse vahendit  parimal viisil.

Kuidas aidata ennast tulevikus arusaadavalt väljendada? Kuidas vältida kuulajate ees tahtmatuid ja mitte vajalikke liigutusi ja muid vigu, mis on takistuseks mõtte jälgimisel. Kuidas saavutada veenvus eneseväljenduses? Kuidas ületada esinemisnärvi?

Praktiline osa – erinevad tekstid ja nende esitused. Iseseisev töö  ja esituste analüüs erinevate näidete põhjal.  Eesmärk on tunnetada ja leida eneses hääle tekitamise impulsid.

II Suuline kõne ja kirjalik keel  – EMTA vanemlektor Anne Türnpu

Me teame, mis on hääl, häälikud, vokaalid ja konsonandid, sõna. Kuidas kõnelda, kuidas nutta ja naerda, kuidas karjuda, kuidas suhelda jne. Aga esinemissituatsioonis jääme vait ja tunneme end ebakindlalt. Kursus tutvustabki praktilises esinemissituatsioonides hääle ja sõna väe kogemist.

III Lavaline liikumine 

Kursus annab ettekujutuse näitleja keha kasutamisest läbi füüsiliste harjutuste. Läbi etüüdide luuakse erinevaid psühho-füüsilisi seisundeid. Õpitakse usaldama partnerit. Tegeletakse tempo, kestvuse, kordusega. Samuti ruumi ,fookuse, kompositsiooniga. Koostöös kursusekaaslastega valmib igal tudengil füüsiline etüüd. 

Mooduli kursuste ainekaardid

I Baaskursus Tervishoiukõrgkoolis õppimiseks
II Terve inimene I
III Terve inimene II

Tervishoiu ja meditsiini moodul koosneb kursustest, mis annavad gümnasistile hea baasi ja algteadmised inimese tervishoiust ja meditsiiniabist. G2 astmes peavad antud mooduli valijad jätkama Tervishoid ja meditsiiin II mooduliga, kuna antud moodul on esimene osa kuuest kursusest. G3 astmes on selle mooduli valijatel võimalik ühe lisavalikkursusena valida meeskonnatöö kursus. Kõigi meditsiinimoodulite kursuste läbimisel saab õpilane Tervishoiukõrgkoolilt tunnistuse ja lisapunkti sisseastumisel, kui soovib õpinguid seal koolis jätkata. G1 mooduli I kursus keskendub inimese anatoomiale ja füsioloogiale. Teisel kursusel läbib õpilane läbib esmaabikursuse (16t) ja saab teadmisi hügieenist, infektsioonidest, inimese füsioloogilistest iseärasustest erinevates eluetappides. Kolmas kursus keskendub seksuaalkasvatuse ja pereplaneerimise temaatikale, lisaks antakse õpilastele ülevaade tegevusteraapia põhimõistetest.

Kursuse ainekaart

I Praktiline helitehnika

II Praktiline videotehnika 

III Praktiline valgustehnika

Praktilise helitehnika kursuse lõpetanu omandab helimaailma algteadmised, tunneb erinevaid mikrofonide tüüpe, teeb vahet analoog-ning digitaalsel konsoolil ja oskab neid algtasemel seadistada. Mooduli läbimisel suudad läbi viia lihtsama loomuga üritusi, toetudes selle tehnilistele vajadustele, ning teha kõigele lisaks aktiivselt koostööd video-ja valgustehnikuga. Kursus algab sissejuhatava teooriatunniga ning kogu järgnev toimub praktilises õppes. 

Praktiline videotehnika kursus tutvustab tehnika valiku printsiipe, videotehnika käsitlust ja enamlevinud formaate – ühe ja mitme kaamera töö, intervjuud, kontserdid jms. Kursuse käigus õpitakse kadreerimist ja live-režii tööd. Samuti planeerimist, salvestamist ja montaaži. Mooduli läbimisel suudad läbi viia lihtsama loomuga üritusi, toetudes selle tehnilistele vajadustele ning teha kõigele lisaks aktiivselt koostööd heli-ja valgustehnikuga. 

Praktilise valgustehnika kursusel tutvutakse valgustehnika algteadmistega (sh seadistus), erinevate valgustite tüüpidega, analoog- ja digitaalse valguspuldiga. Tutvutakse ka valguse nõuetega erinevate ürituste raames – kaamerate valgusvajadus, kunstiline valgus jms. Mooduli läbimisel suudad läbi viia lihtsama loomuga üritusi, toetudes selle tehnilistele vajadustele ning teha kõigele lisaks aktiivselt koostööd video-ja helitehnikuga. 

Mooduli kursuste ainekaardid

I Folkloor ja rahvalooming
II Rahvakombed ja tavad; rahvakalender
III Rahvakulutuur – rahvariided, rahvusköök

Rahvakultuuri valikmoodul sobib Sulle, kui soovid rohkem teada meie kodumaaga seotud traditsioonidest ja kommetest. Õppeaasta jooksul tutvume lisaks tavadele ja kombestikule ka rahvalaulu, -tantsu ja -muusikaga, kuulame asjatundjaid ning proovime ka ise järgi. Oma kodumaa kommete ja kultuuri tundmine tuleb kindlasti kasuks igas eluvaldkonnas, sest see aitab paremini mõista ka teisi kultuure, erinevaid olukordi ja inimesi.

Mooduli kursuste ainekaardid

I Mina 2.0

II Spordivigastused

III Spordipsühholoogia

Moodul koosneb kolmest võistlussportlasele olulisi oskusi ja teadmisi vahendavast kursusest. Lisaks arengut ja sooritust toetavatele oskustele (nt keskendumise ja pingetega toimetuleku oskused), pööratakse palju tähelepanu ka sportlaste vaimset tervist ja üldist heaolu toetavatele oskustele ja teadmistele, pühendumise oskustele (nt. enesejuhtimine, eesmärgistatud tegutsemine, enda väärtuste avastamine ja eesmärgistatult enda väärtuste järgi tegutsemine) ning enesesõbralikkuse oskustele (nt. enda arengute väärtustamine, enesehoolivuse praktikate kasutamine, puhkamisoskuste arendamine).

Moodili kursuste ainekaardid

I Liikumisharrastuse alused

II Spordijuhtimine

III Spordiürituste korraldamine

 

I Liikumisharrastuse alused

Kursuse jooksul tuleb õpilastel osaleda treeningutes. Võimalik käia jõusaalis ja rühmatreeningutes või mängida korvpalli, võrkpalli, lauatennist ja sulgpalli.

II Spordijuhtimine

Sellel kursusel saavad õpilased ülevaate Eesti spordisüsteemist ning toimimisest. Tutvustame erinevaid spordiorganisatsioone. Õpilased saavad teada, kuidas rahastatakse sporti ning mis funktsiooni omab EOK.

III Spordiürituste korraldamine

Kursuse käigus hakkavad õpilased ise korraldama ühte spordiüritust. Sammu kaupa tutvustame kõiki olulisi aspekte alustades avaliku ürituse loa taotlusest kuni turundamiseni ning ürituse reaalse läbiviimiseni.

Mooduli kursuste ainekaart

I FLL tiim kui mini-kogukond

II Innovaatiliste lahenduste leidmine kogukonna arenguks

III Kogukonna mõju ja jätkusuutlikkus

See moodul on mõeldud sulle, kui soovid ennast proovile panna erinevates valdkondades, aidates innovaatiliselt (s.h robotitega) lahendada erinevaid kogukondlikke väljakutseid. Kui sa veel päris täpselt ei tea, kelleks sa tulevikus saada soovid ning tahaksid avastada oma tugevusi ja arendada nõrkusid ning leida just need tööd ja toimetused, mis silma särama panevad ja töö hobiks muudavad, siis registreeri ennast “Innovatsioon ja kogukond” moodulisse.

Milliste valdkondadega siin moodulis lähemat tutvust saad teha?

💻🤖 Õpid algtasemel programmeerima ning saad anda panuse võistlusroboti ehitusse.

🌱🏡 Mõistad, kuidas kogukonnad tekivad ja mida on vaja toimiva kogukonna loomiseks.

🎯✅ Õpid, kuidas käib tiimitöö ja sead koos tiimiga ühised eesmärgid ja leiate ühiselt sobiva viisi nende eesmärkide saavutamiseks.

📚👷 Saad ülevaate projektijuhtimise kõigist etappidest alates idee leidmisest kuni prototüübi loomiseni.

NB! 2024/25 valikmoodulis saavad osaleda õpilased, kes on 01.01.2024 kuupäeva seisuga 16. aastased (ehk sündinud 01.01.2007 või hiljem). See on FLL ametlikest reeglitest tulenev tingimus. 

Mooduli kursuste ainekaardid

I Mis on infoühiskond?

II Mina kui tark tarbija ja looja infoühiskonnas

III Mina kui infoühiskonna saadik

See valikmoodul on mõeldud Sulle, kui soovid paremini mõista, kuidas info ja erinevad digitaalsed rakendused mõjutavad meie igapäevaelu ning suuremaid ühiskondlikke protsesse. Mooduli käigus saad paremini aru erinevatest infoühiskonna valdkondadest ning kui eriti hästi läheb, siis peale mooduli läbimist on sul ka uusi ideid oma tulevikuplaanide osas. Lisaks saad võimaluse ennast proovile panna infoühiskonna saadikuna, minnes algklassilastele rääkima ohtudest internetis.

Mooduli esimesel kursusel „Mis on infoühiskond?“ saad ülevaate, mis on infoühiskond . Saad vastused järgmistele küsimustele: Kuidas tänapäevane infoühiskond tekkis? Millised tehnoloogiad on mõjutanud infoühiskonna arengut? Kuhu ühiskond edasi liigub?

Teine kursus „Mina kui tark tarbija ja looja infoühiskonnas“ tuleb väga praktiline ja õpid kasutama erinevaid tööriistu , mis aitavad infoühiskonnas paremini hakkama saada. Väga süvitsi ühegi asjaga minna ei jõua, kuid õnneks on inforuum häid materjale täis – oluline on teada, mida otsida soovid ning täpselt selle teadmise siit kursuselt Sa saad .

Kolmandal kursusel „Mina kui infoühiskonna saadik“ paned end proovile infoühiskonna saadikuna ehk viid läbi kolm turvalise interneti külalistundi algklassides . Kursuse esimeses pooles õpid, kuidas sellist tundi läbi viia , ning kursuse teises pooles toimuvad reaalsed külalistunnid.

Mooduli kursuste ainekaardid

I Digitaalne jalajälg

II Küberkaitse

III Küberturbe talendi loovusprogramm

Komplektis on kolm kursust digitaalse turvalisuse maastikul: digitaalne jalajälg, küberkaitse ja küberturbe talendi loovusprogramm. Digitaalne jalajälg keskendub teadlikkuse tõstmisele isikliku digitaalse identiteedi ja jäetavate andmete mõistmise ning haldamise kohta internetis. Kübekaitse keskendub riiklikule õppekavas olevale küberkaitse kursuse eesmärkide täitmisele. Loovusprogrammis avaneb õpilastel grupitööna pakkuda välja ja viia läbi lahenduse piloot, kuidas viia läbi teavitustööd antud valdkonnas.

Mooduli kursuste ainekaardid

 

I Geomeetriliste kujundite joonestamine ja kompositsioon

II Ruumikujunduse põhireeglid ja värvilahendused

III Arvutiprogramm Arhicad

Moodul on suunatud neile, kes soovivad saada teadmisi ruumide planeerimisest, kujundamisest ning värskendamisest. Õpitakse joonistama ruumilisi objektide  tasapinnalisi kujutisi kasutades erinevaid tehnikaid, jooni, värve ja erialast arvutiprogrammi Arhicad.

Mooduli kursuste ainekaardid